Privātuma politika

Jūsu personas datu aizsardzība mums ir svarīga un mēs vēlamies, lai darbības ar Jūsu datiem būtu pārredzamas. Ar šo Privātuma politiku mēs vēlamies Jūs informēt par Jūsu personas datu apstrādi, apstrādes mērķiem, kā arī citiem svarīgiem jautājumiem. 

Personas datu pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kivi Real Estate", reģistrācijas numurs: 40103246260, juridiskā adrese: Tērbatas iela 5-4, Rīga, LV-1050, Latvija (turpmāk – “mēs”, "mums", "mūsu”).

Jautājumos par Jūsu personas datu apstrādi Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot šādu kontaktinformāciju:
E-pasts:
Adrese: Tērbatas iela 5-4, Rīga, LV-1050, Latvija

Kādiem mērķiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Pakalpojumu sniegšana
Datu apstrādes tiesiskais pamats: līguma izpilde vai pasākumi pirms līguma noslēgšanas

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai sniegtu Jums pakalpojumus kuriem esat pieteicies. Tas ietver personas datu apstrādi, kas nepieciešama līguma sagatavošanai, līguma izpildes un samaksas administrēšanai, kā arī Jūsu identifikācijai.

Šādos gadījumos mēs ievācam un apstrādājam tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami konkrētā pakalpojuma nodrošināšanai un var ietvert personas datu nodošanu mūsu līgumpartneriem, kā arī nepieciešamā atbalsta sniegšanu Jums.

Jaunumu un piedāvājumu saņemšana
Datu apstrādes tiesiskais pamats: piekrišana

Ja esat pieteicies saņemt jaunumus e-pastā vai telefoniski, mēs izmantosim Jūsu iesniegto e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru, lai izsūtītu jaunumus un piedāvājumus, kas varētu Jūs interesēt.

Jūs jebkurā brīdī varat atteikties no turpmākas šādas informācijas saņemšanas, nospiežot uz saiti “Unsubscribe” saņemtajā e-pastā.
 
Saziņa ar mums
Datu apstrādes tiesiskais pamats: leģitīma interese

Kad sazināties ar mums, lai saņemtu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, e-pastu, tālruņa numuru un citu brīvprātīgi sniegtu informāciju.

Šāda datu apstrāde nepieciešama, lai Jūs saņemtu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, saņemtu konsultācijas vai ieteikumus, kā arī mēs varētu sniegt nepieciešamo atbalstu.

Pieteikšanās vakancēm un pieteikuma saglabāšana kandidāta izvērtēšanai nākotnē
Datu apstrādes tiesiskais pamats: piekrišana

Ja esat iesūtījis mums pieteikumu amata vakancei, mēs izvērtēsim Jūsu atbilstību darbam mūsu uzņēmumā,  kā arī informēsim Jūs par amata konkursa rezultātiem.

Saņemot atsevišķu piekrišanu, mēs varam glabāt informāciju par Jums un Jūsu pieteikumu arī pēc amata konkursa beigām, lai izvērtētu Jūsu atbilstību citiem amatiem mūsu uzņēmumā. Ja vēlaties dzēst savu pieteikumu, lūgums sazināties ar mums, izmantojot šajā Privātuma politikā norādīto kontaktinformāciju.


Pasākumu veikšana noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā
Datu apstrādes tiesiskais pamats: sabiedrības intereses

Ievērojot likuma prasības, mēs veicam klientu izpēti un risku novērtēšanu.

Kādām personām Jūsu personas dati tiek nodoti?

Līgumpartneri
Pakalpojumu sniegšanas ietvaros mēs varam nodot Jūsu personas datus mūsu līgumpartneriem, ja tas nepieciešams pakalpojumu sniegšanai, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar nekustamā īpašuma darījuma noslēgšanu vai izvērtēšanu. Šādi līgumpartneri ietver nekustamā īpašuma īpašniekus, izīrētājus un to pārstāvjus, nekustamā īpašuma vērtētājus.

Personas datu apstrādātāji
Mūsu pamatdarbības nodrošināšanai, mēs varam piesaistīt personas datu apstrādātājus, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar IT sistēmu uzturētājiem, konsultantiem, nekustamā īpašuma brokeriem, juridiskajiem un finanšu konsultatiem. Šādos gadījumos personas datu apstrādāji veic datu apstrādi mūsu uzdevumā un tikai balstoties uz mūsu instrukcijām.

Valsts un pašvaldību iestādēm
Jūsu personas dati var tikt nodoti valsts un/vai pašvaldību iestādēm normatīvo aktu izpildei vai pēc tiesībsargājošo iestāžu pieprasījuma. Personas dati var tikt nodoti arī mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai vai aizstāvībai.

Personas dati var tikt nodoti ārpus ES/EEZ, ja mūsu līgumpartneris vai personas datu apstrādātājs atrodas ārpus ES/EEZ. Šādos gadījumos tiek piemēroti papildus drošības pasākumi, kādi noteikti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā, attiecībā uz personas datu nodošanu uz trešajām valstīm.

Cik ilgi personas datu tiek glabāti?

Jūsu personas datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no datu apstrādes mērķa un tiesiskā pamata. Zemāk uzskaitīti personas datu glabāšanas termiņi un/vai kritētiji, kas nosaka personas datu glabāšanas termiņu:
Personas datu apstrāde pakalpojuma sniegšanai
Ja esat izmantojis mūsu pakalpojumus, mēs varam glabāt Jūsu personas datus līdz līguma termiņa beigām, kā arī pēc līguma izbeigšanās, ciktāl tas nepieciešams, lai aizsargātu savas leģitīmās intereses un spētu pierādīt darījuma esamību, kā arī izpildi.

Personas datu apstrāde saziņai ar Jums
Mēs varam apstrādāt Jūsu datus ne ilgāk kā 2 mēnešus no to saņemšanas brīža, lai izmantotu potenciālai saziņai ar Jums nākotnē.

Piekrišana
Ja esat devis mums piekrišanu personas datu apstrādei, mēs glabāsim Jūsu personas datus līdz piekrišanas atsaukšanai. Atseviškos gadījumos, mēs varam glabāt Jūsu personas datus ilgāk, ja tas nepieciešams, lai pierādītu, ka piekrišana datu apstrādei ir tikusi sniegta. Glabāšanas termiņš šādā gadījumā nepārsniedz 2 gadus no piekrišanas atsaukšanas brīža.

Pasākumu veikšana noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā
Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām, personas dati, kas apstrādāti uz šī likuma pamata, tiek glabāti 5 gadus.

Datu subjekta tiesības

Jums ir tiesības no mums saņemt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi, tai skaitā:

  • Saņemt informāciju par datiem, kurus mēs apstrādājam;
  • Pieprasīt labot personas datus;
  • Atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu;
  • Iebilst pret datu apstrādi, ja apstrāde ir pamatota ar leģitīmajām interesēm;
  • Pieprasīt izdzēst datus (tiesības tikt aizmirstam);
  • Pieprasīt ierobežot datu apstrādi;
  • Saņemt personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā.

Mēs aicinām sazināties ar Jums, ja vēlaties iegūt informāciju par jūsu datu apstrādi, vai jebkurā citā jautājumā.

Sūdzību gadījumā Jums ir tiesības iesniegt sazināties arī ar uzraugošo iestādi personas datu aizsardzības jomā - Datu valsts inspekciju (www.dvi.gov.lv).

Politikas spēkā esamība un grozījumi

Šī Politika stājās spēkā ar 2021. gada 30. aprīli. Ar Privātuma Politiku un tās atjauninājumiem Jūs varat iepazīties interneta vietnē www.kivi.lv.